Naar een slagvaardige bedrijfsvoering

Kwaliteitssystemen

De markt is volop in beweging. De toenemende concurrentie vraagt om een slagvaardige bedrijfsvoering. De veeleisende klant is op zoek naar kwaliteit en u als ondernemer wilt vooral de continuïteit van uw organisatie waarborgen. Ingaan op de steeds hoger wordende eisen van de markt vereist een flexibel en efficiënt bedrijfsproces. Het leveren van aantoonbare kwaliteit van uw organisatie door middel van certificering kan ervoor zorgen dat u de concurrentie het nakijken geeft.

Weten hoe ook u een voorsprong krijgt? Bel 06 53 96 34 21 of mail ons

Kwaliteitszorg en certificering
Stokmans Managementadvies ondersteunt u met het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen en branchegerichte kwaliteitssystemen (o.a. volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, VCA en GxP). Een (gecertificeerd) kwaliteitszorgsysteem omvat alles wat nodig is om kwaliteit te behalen en biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • de organisatie wordt in beeld gebracht en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden duidelijk geformuleerd;
  • uw klant weet dat volgens beheerste processen wordt gewerkt;
  • er wordt op een proactieve manier gewerkt aan klanttevredenheid;
  • continue verbetering van de bedrijfsvoering;
  • beheersen van kosten, verminderen van klachten;
  • duidelijke communicatie;
  • efficiënt en doelgericht werken;
  • beheersen van risico’s.

Succesvol op weg naar certificering? Bel 06 53 96 34 21 of mail ons

Interne audits
Interne audits kunnen wij ook als separate opdracht voor u uitvoeren. Deze interne audits geven u informatie over en inzicht in de verschillende processen en structuren en laten zien of uw systeem voldoet aan de betreffende norm. Een interne audit legt de zwakke en sterke punten bloot en geeft mogelijkheden voor verbetering aan. Zo kunt u gericht en gestructureerd werken aan de verbetering van uw bedrijfsvoering.

Werkwijze en aanpak
Het opzetten van een kwaliteitssysteem valt of staat met de betrokkenheid van het management en uw medewerkers. Onze begeleiding zal dan ook vooral gebaseerd zijn op samenwerking, want een kwaliteitssysteem heeft alleen zin als het door de organisatie gedragen wordt. De reeds bewezen methodiek die wij hanteren bestaat uit een aantal fasen:

Fase 1: Oriëntatie
Uitgebreide kennismaking met uw bedrijf. Via gesprekken met medewerkers analyseren we de huidige werkmethodieken. Op basis hiervan stellen we vast waar reeds gewerkt wordt volgens de van toepassing zijnde methodieken en waar niet. Deze fase resulteert in een beeld dat aangeeft welke zaken en activiteiten moeten worden aangepast om conform de gewenste normen te werken.

Fase 2: Documentatie
Afhankelijk van het managementsysteem, gaan we samen met de betreffende medewerkers een kwaliteitshandboek en procedures opstellen. Indien nodig zullen ook instructies worden vastgelegd. Het vastleggen van het handboek en de procedures gebeurt onder andere aan de hand van interviews en bezoeken aan de werkplek.

Fase 3: Implementatie
Als u uw kwaliteitssysteem extern wilt laten auditen door een certificerende instantie, moet u aan kunnen tonen dat het systeem minimaal drie maanden operationeel is. Het is daarom van belang om de implementatie in een zo vroeg mogelijk stadium te starten. Veelal loopt dit parallel met de opzet van het systeem.

Fase 4: Interne Audits
Als het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd en er is al enige tijd conform uw kwaliteitssysteem gewerkt, voeren wij interne audits uit. De bedoeling hiervan is om te toetsen of de werkzaamheden die worden uitgevoerd, voldoen aan uw eigen kwaliteitssysteem en aan de betreffende ISO-norm.

Fase 5: Directiebeoordeling
Met geplande tussenpozen moet de directie het eigen kwaliteitssysteem beoordelen. Uiteraard begeleiden we u hierbij, om er zo samen voor te zorgen dat aan alle eisen van de relevante normen wordt voldaan.

Fase 6: Externe audit
Tijdens het implementatietraject ondersteunen wij u met het maken van een keuze voor een externe certificerende instantie. Wij zijn aanwezig bij de externe audit en kunnen dankzij onze ervaring op het gebied van certificatie-audits, een belangrijke bijdrage leveren aan een gestructureerd verloop van de audit.

Kosten
Per opdracht bieden we u altijd een vrijblijvende offerte op maat. Hierin is duidelijk beschreven op welke wijze de opdracht zal worden uitgevoerd, het te volgen tijdspad, evenals een helder overzicht van de kosten. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent en komt u niet voor onverwachte kosten te staan.